blog img

       Công ty Đoàn Gia Phát thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật về môi trường mới nhất hiện nay, quý khách hàng quan tâm đến văn bản pháp luật về môi trường thì hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

 • Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022;
 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 40/2019-NĐ-CP Ngày 13/5/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
 • Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số  35/2015/TT-BTNMT -Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.
 • Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT-Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012.
 • Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 • Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước và xử lý nước thải;
 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định việc cấp phép thăm dò khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 • Thông tư số  27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số: 201/NĐCP ban hành ngày 27/11/20013 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.
 • Thông tư Số 76/2017/TT-BTNMT-Thông tư quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại;
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
 • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;
 • Thông tư số 31/2013/ TT-BYT ngày 15/10/2013 quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
 • Thông tư số: 72/2017/TT-BTNMT-Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC- Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 cuả Chính Phủ.
 • Thông tư 44/2017/ TT- BTC- ngày 12/05/2017-Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.
 • Nghị định 1084/2015/UBTVQH về biểu suất thuế tài nguyên.
 • Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 • Quyết định 56/2017/QĐ-UBNDTP  về Quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố
 • Nghị định Số 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 •  Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND Về ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.
 • Nghị định số 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ – Quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
 • Quyết định 1242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.
 • Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Dương.
 • Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động.
 • Thông tư 19/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về  “Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động”
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
văn bản pháp luật môi trường
Văn bản pháp luật môi trường

       Một số văn bản pháp luật về môi trường tại Bình Dương

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND-Quy định giá dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Quyết định 04/2019/QĐ-UBND-Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định số  3258/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 Quy định về việc ban hành danh mục cấm, vùng hạn chế, vũng đăng ký khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 • Quyết định 29/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
 • Quyết định 19/2017/QQĐ-UBND Về việc quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn

Xem thêm tại: https://moitruongdgp.com/.