blog img

Lập báo cáo quan trắc môi trường tại Tây Ninh

Quan trắc môi trường tại Tây Ninh?

Trong những năm gần đây, từ một tỉnh thuần nông, Tây Ninh đã vực dậy mạnh mẽ, đột phá mạnh ngành công nghiệp, dịch vụ, thu hút mạnh đầu tư trong ngoài nước.
Tây Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế. Là tỉnh có đường biên giới dài 240km, giáp 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia với 3 cửa khẩu quốc tế (Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam), 3 cửa khẩu chính, 11 cửa khẩu phụ và nhiều đường mòn, lối mở. Mặt khác, đường Xuyên Á là cửa ngõ quan trọng nối liền TP.HCM với thủ đô Phnom Penh, Campuchia và các nước ASEAN.
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, Tây Ninh được hưởng lợi từ yếu tố kết nối lan tỏa kinh tế vùng, nhất là các tỉnh, thành đầu tàu về kinh tế như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu… Hiện tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác phát triển với hầu hết các tỉnh, thành này.
Hiện nay, UBND tỉnh Tây Ninh đã cụ thể hóa chủ trương tiếp nhận ngành nghề, về việc ban hành danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư; ngành nghề tiếp nhận đầu tư có điều kiện; ngành nghề tạm dừng tiếp nhận đầu tư; ngành nghề được xem xét tiếp nhận đầu tư ngoài KCN – CCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công tác bảo vệ môi trường  tại các khu công nghiệp- cụm công nghiệp  luôn được các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đặc biệt là công tác quản lý môi trường về nước thải, khí thải, chất thải luôn được quan tâm quản lý tại các cơ sở sản xuất, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường định kỳ gửi lên cơ quan nhà nước kiểm tra và theo dõi.

LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY
                                                             LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY

Quy trình hoạt động phát sinh ô nhiễm của công ty sản xuất giày

SƠ ĐỒ SẢN XUẤT GIÀY
                                                  SƠ ĐỒ SẢN XUẤT GIÀY

Nguồn ô nhiễm phát sinh ô nhiễm từ hoạt động sản xuất giày

Bụi khí thải: Ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào dự án; Bụi phát sinh từ công đoạn mài, gọt mũi giày, mài đế giày ngoài, gọt mỏng đế giày trong. Bụi, khí thải phát sinh từ 02 máy phát điện dự phòng. Hơi dung môi phát sinh từ quá trình trộn hóa chất, trộn keo, dán keo, làm sạch,…

Nước thải: Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại dự án và nước thải sản xuất từ công đoạn rửa khuôn, rửa đế giày.

Chất thải rắn: Nguồn chất thải rắn phát sinh từ sinh hoạt của công nhân viên tại dự án, từ hoạt động sản xuất, đặc biệt là chất thải nguy hại nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định sẽ dẫn đến các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước, đất trong khu vực.

Tiếng ồn, rung: Tiếng ồn, rung phát sinh từ phương tiện vận chuyển từ máy móc, thiết bị sản xuất có thể ảnh hưởng đến người lao động tại dự án và các Công ty lân cận nếu không có biện pháp giảm thiểu.

Các sự cố, rủi ro: Các rủi ro, sự cố có thể xả ra như cháy nổ, rò rỉ nhiên liệu dẫn đến ô nhiễm các thành phần môi trường không khí, nước mặt và môi trường đất xung quanh dự án.

Lấy mẫu quan trắc môi trường tại Tây Ninh

 • Khảo sát hiện trạng hoạt động kinh doanh của công ty;
 • Xác định các nguồn ô nhiễm và mức độ tác hại của chúng đối với môi trường
 • Kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn và đề xuất các giải pháp khắc phục.
 • Khi lập kế hoạch quan trắc phải bao hàm các nội dung chính như sau:
 • Xác định nội dung nhiệm vụ đợt quan trắc: địa điểm/trạm vị, các thông số cần đo đạc, các loại mẫu cần lấy, thời gian thực hiện.
 • Xác định yêu cầu về nhân lực tham gia (số lượng, lĩnh vực chuyên môn).
 • Yêu cầu về trang thiết bị.
 • Lập kế hoạch lấy mẫu.
 • Phương pháp lấy mẫu và phân tích.
 • Kinh phí cho chương trình quan trắc và QA/QC
 • Các vấn đề đảm bảo an toàn con người, thiết bị cho các hoạt động quan trắc nhất là quan trắc trên sông, bao gồm:
 • Các biện pháp, phương tiện bảo đảm an toàn (người và thiết bị);
 • Phương án cứu hộ;
 • Liệt kê những vùng nước xoáy, bãi cát ngầm trong vùng quan trắc để tàu thuyền né tránh;
 • Những yếu tố thời tiết bất thường có thể xẩy ra trong thời gian quan trắc.

Kết quả quan trắc môi trường của công ty

Kết quả không khí

Thông số Đơn vị Ký hiệu điểm quan trắc QCVN 19:2009/BTNMT cột B
KT1 KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 KT10
Nhiệt độ 0C 36,1 38,4 38,2 37,5 38,2 37,9 38,5
SO2 mg/Nm3 33 36 26 25 33 33 27 500
NOx mg/Nm3 45 67 43 50 52 56 46 850
CO mg/Nm3 39 56 33 61 56 37 41 1.000
Bụi mg/Nm3 21 21 24 19 30 23 28 200
CxHy mg/Nm3 63 69 74 64 58 60 66
MEK mg/Nm3 <0,003 <0,003 0,36 0,24 0,22 0,24 0,074
Aceton mg/Nm3 1,34 1,34 < 1 1,33 < 1 1,55 < 1
Tốc độ gió m/s 0,52-2,35 0,62-1,94 0,96-2,14 0,72-1,84 0,94-2,31 0,88- 2,24 0,78- 2,04

Kết quả phân tích nước thải sau HTXL

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 17/06/2020 05/03/2020 09/12/2019 QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,0
NT1 NT2 NT1 NT2 NT1 NT2
1 pH 6,45 6,33 6,86 6,73 6,85 7,2 6 – 9
2 BOD5 mg/l 105 18 77 5 82 14 27
3 COD mg/l 221 45 171 13 196 37 67,5
4 TSS mg/l 59 6 60 8 48 5 45
5 TDS mg/l 421 166 494 141 371 156
6 Cl mg/l 119 49 122 50 101,4 49,7 450
7 CN mg/l < 0,0014 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0014 < 0,0014 0,063
8 F mg/l < 0,03 0,15 1,06 0,05 0,35 < 0,03 4,5
9 S2- mg/l 22,61 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,18
10 N-NH4+ mg/l 53 4,48 41 4,2 22,68 0,65 4,5
11 Tổng nitơ mg/l 59,7 11,76 52,27 15,14 23,33 8,12 18
12 Tổng Photpho mg/l 2,05 0,69 6,17 0,71 2,79 1,31 3,6
13 As mg/l < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,045
14 Cd mg/l < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 0,045
15 Cu mg/l 0,04 0,04 0,07 < 0,02 < 0,02 0,03 1,8
16 Fe mg/l 0,20 < 0,05 0,19 < 0,05 0,45 < 0,05 0,9
17 Hg mg/l < 0,00032 < 0,00032 < 0,00032 < 0,00032 < 0,00032 < 0,00032 0,0045
18 Mn mg/l < 0,01 < 0,01 0,04 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,45
19 Ni mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,18
20 Pb mg/l < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,9
21 Zn mg/l 0,16 0,20 0,13 0,06 0,06 0,10 2,7
22 Dầu, mỡ khoáng mg/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 4,5
23 Dầu mỡ động thực vật mg/l < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3
24 Phenol mg/l < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 < 0,0004 0,09
25 Coliforms MPN/100ml 1,8 x 105 60 1,6 x 106 1,7 x 103 1,75 x 105 <1 3.000

Hồ sơ pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường

    Khi thực hiện hồ sơ lập báo cáo quan trắc môi trường hay còn gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường cần chuẩn bị đầy đủ các pháp lý như sau

 • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết, đề án, phiếu đạt tiêu chuẩn môi trường
 • Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đầu tư
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
 • Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, sinh hoạt, công nghiệp
 • Chứng từ gom chất thải nguy hại 1 năm, biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt, công nghiệp
 • Hóa đơn điện nước
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước ( nếu có)
 • Giấy phép khai thác nước ngầm( nếu có)
 • Cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất quy mô công suất và các biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu

Lựa chọn Công ty môi trường Đoàn Gia Phát lập quan trắc môi trường tại Tây Ninh

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trườnglập báo cáo quan trắc môi trường tại Tây Ninh cho nhiều doanh nghiệp với nhiều lĩnh vực ngành nghề và các tỉnh thành khác nhau chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng và tin tưởng.

Quan trắc môi trường là công tác cần thực hiện định kỳ hàng năm để đánh giá được biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu tại công ty có đạt hiệu quả hay không, tiếp tục duy trì hay phải có biện pháp cải tạo lại hiện trạng.  Hiện nay báo cáo quan trắc môi trường còn được gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Quý khách hàng khi có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ sau để tư vấn hỗ trợ và nhận giá ưu đãi nhất.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn

Xem thêm tại: https://moitruongdgp.com/.