blog img

        Công Ty Đoàn Gia Phát chuyên lập báo cáo quan trắc môi trường trên toàn quốc với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn các hồ sơ môi trường chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách hàng sự lựa chọn tin cậy và hài lòng nhất. Hãy gọi cho chúng tôi nếu quý khách hàng đang có nhu cầu tư vấn về lĩnh vực lập báo cáo quan trắc định kỳ theo hotline sau: 0917.330.133

Giới thiệu về hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường

       Báo cáo quan trắc môi trường nay theo thông tư 25/2020/TT-BNTM được gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường là hình thức báo cáo môi trường hằng năm về tình hình hoạt động sản xuất cũng như công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh sản xuất. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ bao gồm công tác lấy mẫu định kỳ về chất lượng môi trường nước thải, khí thải, môi trường đất, chất thải ….. nhằm đánh giá hiện trạng môi trường và đánh giá các biện pháp bảo vệ môi trường tại công ty nhằm đưa ra những kế hoạch xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường thích hợp nhất.

       Hiện nay báo cáo công tác bảo vệ môi trường tích hợp báo cáo quan trắc và báo cáo quản lý chất thải nguy hại trình lên cơ quan nhà nước định kỳ hàng năm để cơ quan nhà nước theo dõi và kiểm tra.

LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÔNG TY MAY MẶC
LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÔNG TY MAY MẶC

Văn bản luật, nghị định thông tư hướng dẫn lập báo cáo quan trắc bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH12 có hiệu lực;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định 40/2019-NĐ-CP Ngày 13/5/2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Thông tư số  35/2015/TT-BTNMT -Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT-Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Mẫu báo cáo quan trắc bảo vệ môi trường hiện nay

       Hiện nay báo cáo quan trắc môi trường còn được gọi là báo cáo công tác bảo vệ môi trường mẫu báo cáo được thực hiện theo phụ lục VI Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

       Quy trình lấy mẫu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường (báo cáo quan trắc) được thực hiện như sau:

1. Tần suất quan trắc nước thải:

       a) Các cơ sở, khu công nghiệp và dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống xử lý nước thải hoặc theo khối lượng nước thải đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ tương đương) từ 20 m3/ngày (24 giờ) trở lên, trừ các trường hợp đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 03 tháng/lần. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định tần suất quan trắc một số thông số ô nhiễm môi trường đặc thù theo ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy chuẩn đó.
b) Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động, có quy mô công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng khối lượng nước thải thải ra môi trường (theo tổng công suất thiết kế hoặc theo khối lượng nước thải đã đăng ký trong kế hoạch bảo vệ môi trường) từ 20 m3/ngày (24 giờ) trở lên, trừ các trường hợp đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Tần suất quan trắc nước thải định kỳ là 06 tháng/lần. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định tần suất quan trắc một số thông số ô nhiễm môi trường đặc thù theo ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy chuẩn đó.

2. Tần suất quan trắc khí thải

       a) Các cơ sở và dự án đã đi vào vận hành có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu lượng khí thải đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ tương đương), phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ với tần suất là 03 tháng/01 lần. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định về tần suất quan trắc một số thông số ô nhiễm đặc thù theo ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy chuẩn đó.

       b) Các cơ sở, dự án đã đi vào hoạt động có quy mô, công suất tương đương với đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000 m3 khí thải/giờ trở lên (theo tổng công suất thiết kế của các hệ thống, thiết bị xử lý khí thải hoặc theo lưu lượng khí thải đã đăng ký trong kế hoạch bảo vệ môi trường), phải thực hiện quan trắc khí thải định kỳ với tần suất là 06 tháng/01 lần. Trường hợp quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành có quy định tần suất quan trắc một số thông số ô nhiễm đặc thù theo ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo quy chuẩn đó.

Quy trình nộp hồ sơ báo cáo quan trắc

        a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

       b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

       c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

       d) Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

          – Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

             – Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

       e) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

Hồ sơ pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường

       Khi thực hiện hồ sơ lập báo cáo quan trắc môi trường cần chuẩn bị đầy đủ các pháp lý như sau

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết, đề án, phiếu đạt tiêu chuẩn môi trường

Giấy phép kinh doanh, chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất

Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại, sinh hoạt, công nghiệp

Chứng từ gom chất thải nguy hại 1 năm, biên bản giao nhận chất thải sinh hoạt, công nghiệp

Hóa đơn điện nước

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Giấy phép xả thải vào nguồn nước ( nếu có)

Giấy phép khai thác nước ngầm( nếu có)

Cập nhật đầy đủ tình hình sản xuất quy mô công suất và các biện pháp bảo vệ môi trường hiện hữu

Lựa chọn Công ty môi trường Đoàn Gia Phát lập hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường

       Công ty môi trường Đoàn Gia Phát Đội ngũ nhân viên đầy đủ năng lực và giàu kinh nghiệm là tài sản quý giá nhất của công ty. Trên 95% cán bộ, nhân viên của công ty đều đã tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành về lĩnh vực quản lý và công nghệ môi trường. Đội ngũ cán bộ nhân viên công ty luôn phấn đấu, rèn luyện và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

       Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ môi trường chúng tôi sẽ mang lại cho quý khách sự hài lòng và tin tưởng. Quý khách hàng khi có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi theo địa chỉ sau để tư vấn hỗ trợ và nhận giá ưu đãi nhất.

Để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí
Liên hệ ngay: Công ty TNHH TM-DV-XD Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0917 08 00 11
Email: sales.manager@dgpgroup.vn

Xem thêm tại: https://moitruongdgp.com/.